fbpx

Ochrona Fizyczna – Moduł OFI

Moduł OFI służy do nadzoru pracy posterunków ochrony fizycznej.

Konfiguracja obiektu #

Dla obiektu ustawić następujące opcje: Edycja Obiektu -> zakładka „Dane” -> „Ochrona fizyczna[1]. Formularz należy wypełnić następująco:

  • Zaznaczamy sekcję: „Ochrona fizyczna” [2].
  • W sekcji „Posterunki” dodajemy poszczególne posterunki obiektowe. [3]
  • W sekcji „Książki” ustawiamy książki używane na danych posterunkach [4] (książka służby, wejść) oraz możemy dodać trasę obchodów, z której zdarzenia (odczyty punktów) umieszczane będą w książce służb. [5]

Dodatkowo, jeśli w obiekcie jest  wyposażenie, które mogą pobrać pracownicy (kajdanki, tonfa itp.) mamy możliwość ustawienia rodzaju i ilości w zakładce „Wyposażenie obiektu”

Przypisanie pracowników ochrony #

Do pełnienia służby w obiekcie należy wpisać poszczególnych  pracowników ochrony Moduł OFI -> Pracownicy ochrony.

Pracownicy są tworzeni w kontekście użytkowników (operatorów) systemu Safestar – muszą myć przypisani do grupy obiektów, w której mogą pełnić służbę, mieć login i hasło do systemu.

Należy także wypełnić opcję z uprawnieniami pracownika w kontekście pracownika ochrony: Pozostałe opcje są do celów raportowych.

Użytkowanie #

Po zalogowaniu należy wybrać książkę, na której będziemy pracować.

Książka służby #

Po wybraniu książki służby widzimy listę ostatnich 50ciu zdarzeń, listę pracowników na posterunku.

Rozpoczęcie służby, pobranie wyposażenia realizujemy poprzez wciśnięcie „Rozpoczęcie służby”:

Jeśli operator chce dodać nowy wpis związany ze zdarzeniami w obiekcie powinien użyć opcji „Nowy wpis”. Można tam zaznaczyć, że jest to kontrola obiektu (taki wpis może być edytowany jedynie przez osobę uprawnioną).

Jeśli do danego posterunku przypisana została trasa obchodowa odbicia poszczególnych punktów, będą pokazywać się na liście zdarzeń.

Po zakończeniu służby oprócz zarejestrowania końca służby zostanie automatycznie zdane wyposażenie.

Procedury #

Dla każdego posterunku możliwe jest dopisanie instrukcji/procedur dla określonych zdarzeń:

Używając przycisku po lewej stronie procedury (jak na zrzucie ekranu powyżej) możemy wygenerować określone zdarzenie które wejdzie na konsolę operatorską i operator może obsługiwać takie zdarzenie jak każdy alarm w systemie Safestar.

Ustawiamy to w konfiguracji systemu w zakładce Konto -> Procedury, ponieważ instrukcja może być wspólna dla grup obiektów, należy zaznaczyć opcję jak poniżej:

Podgląd wyposażenia i pojazdów na posterunku #

Dodatkowymi opcjami w książce służby jest możliwość podglądu pobranego wyposażenia oraz pojazdów na posterunku

Raporty #

Istnieje możliwość szybkiego wydruku wpisów z książki:

WAŻNA INFORMACJA! Jeśli potrzebujemy cyklicznie otrzymywać takie raporty, należy użyć do tego modułu Raporty -> „Historia obiektu”

Książka wejść #

Podstawowym widokiem w tym module jest lista osób z zewnątrz przebywających w obiekcie. Na liście mamy dane personalne osoby, numer dokumentu/karty dostępu, nr rej. oraz informację do kogo dana osoba weszła. Z tej pozycji możemy zarejestrować wyjście osoby, zarejestrować osobę na liście stałych gości (np. kurierzy, serwis itp.)

Transporty gotówki #

W tym module jest możliwość prowadzenie ewidencji transportów wykonywanych przez grupy konwojowe.

Dla każdego transportu możemy ustawić konkretne miejsca, pracowników ochrony, kierowcę, rodzaj pojemnika itp.   W przypadku stałych tras jest możliwość skopiowania konkretnej trasy na kolejny okres.