Regulamin DMSI CUP 2020

REGULAMIN

 1. Definicje:

Impreza –– regaty DMSI CUP 2020 dla klientów podmiotów należących do Grupy kapitałowej DMSI, organizowane w dniach 14 – 16 września 2020 r., w ośrodku Bocianie Gniazdo w Rynie.

Organizator – DMSI Software sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-699), ul. Kłobucka 23 c lok. 119, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000348675, NIP: 7952492770, REGON: 180529910, kapitał zakładowy: 50 000 zł.

Grupa kapitałowa DMSI – DMSI Software sp. z o.o. oraz DMSI Trade sp. z o.o. (KRS: 0000539147).

Partnerzy – GENEVO sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Linc Polska sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu, CBC Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Uczestnik – osoba fizyczna, która zgłosiła swój udział w Imprezie i zaakceptowała warunki niniejszego Regulaminu.

 1. Zasady uczestnictwa w Imprezie.
 2. Organizatorem Imprezy jest DMSI Software sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 3. Koszty organizacji Imprezy ponosi Organizator wraz z Partnerami. Uczestnik zobowiązany jest jedynie do uiszczenia wpisowego w kwocie 250 zł netto +VAT. Wpisowe jest bezzwrotne, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 poniżej.
 4. W ramach Imprezy Organizator zapewnia Uczestnikom zakwaterowanie, wyżywienie, organizację i udział w regatach (szczegóły w Agendzie Imprezy, dostępnej na stronie rejestracyjnej).  
 5. Ilość miejsc jest ograniczona. O udziale w Imprezie decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Organizator ma prawo odwołać Imprezę w przypadku:
 7. niewystarczającej liczby Uczestników lub
 8. zaistnienia okoliczności od Organizatora niezależnych (np. wprowadzenie zakazu organizacji tego rodzaju imprez), o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników.

W przypadkach opisanych powyżej Organizator zwróci Uczestnikom wpisowe na konto, z którego wpisowe zostało uiszczone, po podpisaniu przez Uczestników odpowiednich faktur korygujących.

 • Organizator ma prawo zmienić Agendę Imprezy lub zmienić Partnerów, o czym niezwłocznie poinformuje osoby, które zgłosiły swój udział w Imprezie.
 • Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Imprezie jest rejestracja Uczestnika, uiszczenie wpisowego oraz podpisanie odpowiednich zgód i oświadczeń przed Imprezą, w tym dotyczących stanu zdrowia, w związku z epidemią COVID-19. Ww. dokumenty zostaną udostępnione Uczestnikowi w celu zapoznania się z ich treścią w formie elektronicznej, przed terminem Imprezy.
 • Uczestnik jest świadomy ryzyka związanego z udziałem w Imprezie, w szczególności z udziałem w regatach, i akceptuje to ryzyko. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać wszelkich zasad ostrożności przepisów prawa związanych z regatami i żeglugą.
 • Uczestnik jest świadomy możliwości wystąpienia uszczerbku na zdrowiu, kalectwa, śmierci lub uszkodzeń ciała, a także utraty lub uszkodzenia mienia oraz wystąpienia innych zdarzeń podczas udziału w Imprezie i zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Organizatora wynikających z takich zdarzeń.
 • Uczestnik jest świadomy obowiązywania stanu epidemii związanej z wirusem COVID-19 oraz ryzyka zarażenia wirusem i akceptuje to ryzyko. Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Organizatora związanych z możliwością zarażenia wirusem COVID-19.
 • Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać wszelkich obowiązujących zaleceń sanitarno – epidemiologicznych i złożyć odpowiednie pisemne oświadczenia zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż Organizator może odmówić Uczestnikowi prawa udziału w Imprezie w przypadku stwierdzenia ryzyka, że Uczestnik może być zarażony wirusem COVID-19 albo gdy Uczestnik odmawia poddania się procedurom związanym z COVID-19.
 • W dniach 14-15 września 2020r. Organizator zapewnia Uczestnikom ubezpieczenie NNW, pod warunkiem podania przez Uczestnika danych osobowych niezbędnych do objęcia ubezpieczeniem. Uczestnik ma prawo wykupić sobie dodatkowe ubezpieczenie, we własnym zakresie.
 1. Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników.
 2. Zgłaszając udział w Imprezie Uczestnik zobowiązany jest podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, adres e-mail, numer telefonu oraz dane firmy, którą reprezentuje. W przypadku trwania stanu epidemii COVID-19, bezpośrednio przed wzięciem udziału w Imprezie Uczestnik zobowiązany jest złożyć oświadczenia dot. stanu zdrowia i poddać się procedurom przewidzianym w aktualnie obowiązujących wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator.
 4. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w następujących celach:
 5. organizacji Imprezy oraz kontaktu z Uczestnikiem w sprawie udziału w Imprezie (wszystkie dane wskazane w ust. 1 powyżej);
 6. przesyłania newsletterów i wiadomości marketingowych przez Organizatora, podmioty należące do Grupy kapitałowej DMSI oraz Partnerów (imię nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane firmy);
 7. przygotowania i publikacji relacji fotograficznych oraz relacji wideo z Imprezy w celach marketingowych;
 8. objęcia ubezpieczeniem NNW (imię, nazwisko, data urodzenia);
 9. sanitarno-epidemiologicznych – na wypadek stwierdzenia na Imprezie obecności osób zarażonych wirusem COVID-19 (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, oświadczenia dot. COVID-19).
 10. Administrator danych osobowych ma prawo przekazać dane osobowe Uczestnika:
 11. Partnerom (imię nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane firmy);
 12. podmiotom zaangażowanym w organizację Imprezy – rejestracja związana z zakwaterowaniem (imię, nazwisko, firma);
 13. podwykonawcom świadczącym na rzecz Organizatora usługi z zakresu marketingu (adres e-mail);
 14. służbom sanitarno – epidemiologicznym, w tym Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu oraz służbom porządkowym – w przypadku podejrzenia obecności osób zarażonych wirusem COVID-19;
 15. prawem uzasadnionych przypadkach – organom państwowym;
 16. zakładowi ubezpieczeń – w celu objęcia ubezpieczeniem NNW (imię, nazwisko, data urodzenia).
 17. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oparte jest na podstawie akceptacji niniejszego Regulaminu, która to akceptacja, czyni Uczestnika stroną umowy z Organizatorem.
 18. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres organizacji i rozliczenia Imprezy oraz przez okres, w jakim mogą pojawić się ewentualne roszczenia dotyczące Imprezy.
 19. Dane przechowywane w celach marketingowych, w tym w szczególności adresy e-mail Uczestnika, będą przechowywane do czasu wycofania zgody Uczestnika na przetwarzanie jego danych w tym celu. Wycofanie zgody Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych nie czyni bezprawnym przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 20. W trakcie Imprezy będą wykonywane zdjęcia oraz filmy utrwalające przebieg Imprezy. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne użycie zdjęć oraz filmów, zawierających wizerunek Uczestnika w każdych mediach (np. w formie wydruku, w formie elektronicznej np. w Internecie) w celach komercyjnych (zwłaszcza promocyjnych) oraz jako dokumentację wydarzeń, promocję podobnych wydarzeń, w raportach, w gazetach, magazynach oraz innych drukowanych formach, w sieci Internet oraz telewizji. Zgoda na użycie wizerunku Uczestnika w opisanym wyżej zakresie jest nieodzownym warunkiem udziału w Imprezie.
 21. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi przysługują następujące uprawnienia:
 22. prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych;
 23. prawo żądania sprostowania danych;
 24. prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach);
 25. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;
 26. prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 27. W celu skorzystania z uprawnień, o których mowa w pkt 9 powyżej, należy kontaktować się z Organizatorem korzystając z adresu e-mail: [email protected].
 28. Postanowienia końcowe.
  1. Organizator ma prawo zmienić Regulamin. O zmianie Regulaminu Organizator każdorazowo poinformuje Uczestnika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w formularzu kontaktowym.
  1. W przypadku nieakceptowania nowego Regulaminu, Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w Imprezie. Uczestnik zrzeka się wszystkich roszczeń wobec Organizatora związanych ze zmianą Regulaminu, Agendy lub z odwołaniem Imprezy.
  1. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej safestar.pl, w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią Regulaminu w dowolnym czasie.

Warszawa, dnia 03.07.2020 r.