fbpx

Aplikacja mobilna Safestar Patrol

Rozpoczęcie pracy #

Aplikacja Patrol do działania wymaga systemu Safestar. Jeżeli chcemy rozpocząć pracę z aplikacją Patrol należy spełnić następujące kroki:

 1. Aktywować urządzenie
 2. Stworzyć użytkownika(ma to być osoba logująca się do aplikacji Patrol).
 3. Utworzyć, skonfigurować i powiązać użytkownika z Interwencją.

Aktywacja urządzenia w systemie Safestar #

W celu przeprowadzenia aktywacji użytkownik musi w podglądzie konta odszukać zakładkę ’Urządzenia mobilne’, gdzie jest w stanie wygenerować klucz aktywacyjny dla urządzenia, aby to zrobić musi wejść kolejno w: Moduł Konto → Konta → Podgląd konta

W podgląd konta użytkownik może wejść poprzez ikonę oka:

Będąc w podglądzie konta, dla którego użytkownik chce aktywować urządzenia, należy odszukać zakładkę ’Urządzenia Mobilne’:Po wybraniu zakładki urządzenia mobilne, użytkownik znajdzie się na liście kodów aktywacyjnych, w celu dodania nowego kodu należy wybrać przycisk ’Dodaj urządzenie mobilne…’:

Wygenerowany klucz należy wpisać w aplikacji Patrol podczas aktywacji:

W momencie, gdy aktywacja przebiegła pomyślnie o czym aplikacja daje znać stosownym komunikatem, w samym systemie Safestar zaktualizują się widoczne kolumny:

Dodawanie użytkownika w systemie Safestar #

Aby dodać użytkownika w systemie Safestar należy wejść w: Moduł KontoUżytkownicyDodaj użytkownika

Następnie należy powiązać utworzonego użytkownika z grupą interwencyjną, w tym celu należy wejść w: Moduł Konto → Interwencje, Specjaliści → Dodaj Interwencję

W tym samym formularzu użytkownik musi określi, który użytkownik ma być powiązany w systemie z funkcją patrolu interwencyjnego:

Dodatkowo po zaznaczeni pola Terminal Mobilny oraz Pokaż konfigurację, użytkownik będzie miał dostęp do opcjonalnych opcji konfiguracyjnych dla aplikacji Patrol. Po zaznaczeniu obu pól użytkownik powinien zobaczyć dodatkowy formularz konfiguracyjny:

Po skonfigurowaniu wyszczególnionych opcji w systemie Safestar można przejść do aplikacji  Patrol.

Aktywacja aplikacji Patrol #

Po pierwszym uruchomieniu aplikacji użytkownik musi przeprowadzić aktywację.

Przy aktywacji trzeba uzupełnić dwa pola:

 • Adres – pełen adres domeny z protokołem szyfrującym (https://), pod którą działa Safestar.
 • Klucz aktywacyjny – klucz, który można wygenerować w systemie Safestar (zobacz jak wygenerować klucz)

Po prawidłowo przeprowadzonej aktywacji użytkownik zostanie poinformowany stosownym komunikatem.

Logowanie do aplikacji #

Po aktywowaniu urządzenia użytkownik ma możliwość zalogowania się lub dezaktywowania.

Zalogować do aplikacji Patrol można na 3 sposoby:

Aplikacja poinformuje o poprawnym zalogowaniu.

Logowanie QR i NFC #

W przypadku, gdy użytkownik chce zalogować się do aplikacji Patrol przy użyciu czytnika QR lub NFC musi skonfigurować odpowiednie pole w ustawieniach użytkownikach. W tym celu należy najechać kursorem myszy na nazwę użytkownika w systemie Safestar, nazwa znajduje się w prawym górnym rogu przeglądarki. Po najechaniu na nazwę użytkownik zobaczy zakładkę 'Ustawienia użytkownika’, po wejściu w zakładkę znajdzie się w edycji użytkownika, gdzie szczególną uwagę zwrócić musi na pole 'Identyfikator logowania’.

W tym miejscu, można skonfigurować dwa warianty logowania:

 • QR – w pole 'Identyfikator logowania’ wystarczy podać losową nazwę, po podaniu jej i zapisaniu zmian, w edycji użytkownika powinna pojawić się ikona kodu QR, który będzie można zeskanować aplikacją i zalogować się dzięki temu do systemu:
 • NFC – chcać logować się przy użyciu NFC, należy skorzystać z zewnętrznych aplikacji, które umożliwą odbicie tagu NFC i odczytanie wartości jaką taki tag reprezentuje. Wartość tą należy następnie wprowadzić w pole identyfikatora logowania i zapisać zmiany. Zabieg ten umożliwi w przyszłości zalogowanie się za pomocą tagu NFC z poziomu aplikacji Patrol.

Tryby pracy aplikacji #

Aplikacja Patrol pracuje aktualnie w dwóch trybach, są to tryby Patrol Interwencyjny i Konsola. Patrol Interwencyjny służy do odbierania zgłoszeń od operatora systemu Safestar. Tryb Konsola służy do obsługi zdarzeń generowanych z obiektów, które zostały przypisane użytkownikowi (brak możliwości zamykania zdarzenia z poziomu aplikacji Patrol). Zanim jednak użytkownik zacznie korzystać z wymienionych trybów, na samym początku musi przeprowadzić aktywację urządzenia.

Po poprawnej aktywacji i zalogowaniu prezentowany jest ekran wyboru trybu pracy aplikacji. Użytkownik definiuje w jakim trybie życzy sobie aby pracowała aplikacja oraz pod jakim patrolem interwencyjnym będzie dokonywał pracy.

Tryb: Patrol interwencyjny #

Na ekranie wyboru Trybu pracy aplikacji należy wybrać Tryb:Patrol oraz wskazać odpowiedni patrol interwencyjny.

Lista zdarzeń #

Po rozpoczęciu pracy użytkownik widzi listę zdarzeń, na której będą pojawiać się zgłoszenia operatorów. W momencie otrzymania zgłoszenia użytkownik usłyszy głośny dźwięk, który poinformuje go o przesłanym zgłoszeniu od operatora ze stacji monitorowania.

W prawym górnym rogu użytkownik widzi:

 • stan połączenia WiFi
 • stan połączenia GPS
 • lupę służącą do wyszukiwania zdarzeń na liście.

Obsługa zdarzenia #

Operator podczas obsługi zdarzenia weryfikuje czy istnieje potrzeba wysłania na obiekt grupy interwencyjnej. W przypadku, gdy grupa jest potrzebna, naciska
przycisk 'Interwencja’ co spowoduje wyświetlenie grup interwencyjnych przypisanych do tego obiektu.

Grupa właśnie otrzymała zgłoszenie wysłane przez operatora. Grupa na tym etapie może zweryfikować:

 • datę i godzinę alarmu
 • nazwę alarmu (zgłoszenia)
 • datę i godzinę odebrania zgłoszenia w aplikacji Patrol
 • czas dojazdu na obiekt
 • nazwę obiektu oraz SMA (operator)

Grupa może zaakceptować lub odrzucić zgłoszenie. W poniższym przypadku grupa odrzuca zdarzenie.

Operator jest informowany o sytuacji poprzez notatki, które generują się przy każdej aktywności patrolu interwencyjnego oraz migającym czerwonym komunikatem.

Zgłoszenie po odrzuceniu wyszarza się i wyświetla napis 'Odrzucono’. Zdarzenie takie pozostanie na liście do momentu zakończenia obsługi alarmu przez operatora w systemie Safestar lub do czasu ponownego wysłania zgłoszenia grupie.

W sytuacji, gdy patrol interwencyjny zaakceptuje zdarzenie, aplikacja przejdzie do podglądu zdarzenia.

Na dole ekranu znajduje się zielony panel służący do nawigacji pomiędzy funkcjami dostępnymi w trakcie obsługi zdarzenia.

Zakładka „Info” #

W tym miejscu poza podstawowymi informacjami odnośnie zgłoszenia, użytkownik aplikacji Patrol widzi również osoby kontaktowe pod obiektem, ich
numery telefonów i hasła. W poziomach dostępu jest możliwość wyłączenia użytkownikowi aplikacji Patrol widoku osób kontaktowych lub haseł.

Zakładka „Notatki” #

W zakładce 'Notatki’ patrol ma możliwość zweryfikowanie notatek operatora oraz dodania własnych notatek w postaci tekstowej lub jako zdjęcie.

Zakładka „Obsługa” #

W zakładce 'Obsługa’ patrol wykona przygotowane wcześniej w systemie procedury. Patrol ma możliwość skorzystania w tym miejscu z dwóch przycisków. Jeden przycisk służy do pozostawienia notatki tak jak miało to miejsce w zakładce 'Notatki’, a drugi do poinformowania operatora o przybyciu na miejsce.

WAŻNA INFORMACJA! Procedury są konfigurowane dla obiektów lub grup interwencyjnych przez administratora systemu Safestar.

Na poniższym zrzucie ekranu widzimy jak Patrol po powrocie do zakładki 'Obsługa’ nacisnął przycisk 'Na miejscu’, co spowodowało pojawienie się dwóch kolejnych przycisków. ’Obiekt sprawdzony’ oraz ’zgłoszenie naruszenia’ to przyciski, które po aktywowaniu wygenerują stosowną notatkę dla operatora.

Po wybraniu przycisku ’Obiekt sprawdzony’ zgłoszenie w aplikacji Patrol zamknie się i wyszarzy na liście zgłoszeń, taki stan zachowa aż do momentu zamknięcia zdarzenia przez operatora w systemie Safestar.

W sytuacji, gdy patrol wybierze ’zgłoszenie naruszenia’ zobaczy kolejny przycisk o nazwie 'zakończenie obsługi’, z którego skorzysta dopiero po zakończeniu wszelkich czynności na obiekcie oraz w aplikacji Patrol.

Po zakończeniu obsługi zgłoszenia pozostaje wyszarzone na liście do czasu, aż operator nie zamknie zdarzenia w systemie Safestar.

Zakładka „Mapa” #

Zakładka 'Mapa’ służy do nawigacji. Patrol ma możliwość z tego miejsca wybrać przycisk 'Nawiguj’ po czym zostanie przeniesiony do map Google, gdzie od razu zostaną wpisane koordynaty obiektu, dzięki czemu GPS od razu zacznie prowadzić patrol do celu.

Zakładka „Sygnały” #

W zakładce 'Sygnały’ patrol ma możliwość zweryfikowania przychodzących sygnałów z obiektu.

Cała aktywność z aplikacji Patrol jest widoczna dla operatora. Notatki te można znaleźć w historii obiektu:

Tryb: Konsola #

Tryb Konsola umożliwia obsługę zdarzeń(alarmów) bez wsparcia operatora systemu Safestar. Grupa interwencyjna może przejść w tryb pracy konsola, dzięki któremu widzi generujące się zdarzenia na konsoli i które może obsłużyć jako operator (bez możliwości zamknięcia ich).

Aplikacja Patrol nie zapewni użytkownikowi zakończenia obsługi zdarzenia, musi on zalogować się do systemu Safestar, aby tak uczynić.

Chcąc obsługiwać zdarzenia z obiektów w trybie Konsola, wymaganym jest, aby użytkownik takie obiekty miał przypisane. Obiekty przypisać można poprzez: Moduł Konto → Użytkownicy → Edycja Użytkownika

Logując się do aplikacji użytkownik wybiera tryb Konsola, następnie rozpoczyna poprzez wybranie przycisku 'Rozpocznij’.

Wyświetlanie zdarzeń jest prawie identyczne jak w przypadku trybu Patrol. W trybie Konsola nie ma informacji odnośnie daty i godziny wysłania oraz czasu dojazdu grupy interwencyjnej.

Obsługa zdarzenia w trybie Konsola, nie różni się od obsługi zgłoszenia w trybie Patrol. Użytkownik ma tu dostęp do tych samych funkcji co w przypadku trybu
Patrol.