fbpx

Satel > Konfiguracja urządzeń (Koncentratory Satel)

Konfiguracja urządzenia Satel GPRS-T2 (Satel Contact ID) #

UWAGA! Do konfiguracji urządzenia potrzebne będą informacje, które należy uzyskać od operatora sieci komórkowej dla karty SIM zainstalowanej w urządzeniu.

 • Aplikacja > GPRS-Soft
 • Zakładka > Telefon GSM, Stacje monitorujące
 • Pole Identyfikator GPRS-T2 można zostawić puste.
 • Podajemy dane dla GPRS APN:
  • PIN – podajemy kod PIN karty SIM w nadajniku
  • Nr Centrum SMS: Zależny od operatora
  • GPRS APN: Internet (Zależny od operatora)
  • Użytkownik / Hasło: Zależne od operatora.
 • Ustawienia sekcji Stacja monitorująca, należy wypełnić
  • Wybieramy transmisję „GPRS”
  • Nr telefonu (SMS) – opcjonalne, niewymagane pole
  • Adres stacji (GPRS),
  • Port stacji
  • Klucz stacji
  • Klucz GPRS
 • Identyfikator obiektu – unikalna, czterocyfrowa liczba, którą otrzymaliśmy w systemie Safestar

UWAGA! Wartości do wpisania w pola Adres stacji GPRS, Port stacji, Klucz stacji, Klucz GPRS znajdują się w osobnej instrukcji dostępnej w Safestar pod adresem: https://app.safestar.pl/crm/manual-pdf/33


Konfiguracja urządzenia Satel Integra (ETHM-1 lub INT-GSM) (Satel Contact ID) #

Zakładkę „Stacje Monitorujące” wypełniamy następująco:

 • Należy włączyć „Monitoring – ETHM-1” (jeżeli jest podłączony do centrali)
 • W sekcji „Opcje” zaznaczamy „Stacja 1 albo Stacja 2”
 • Dla obu stacji format transmisji wybieramy:  „Contact ID”
 • Adres serwera: (dane dostępne w systemie Safestar)
 • Port: (dane dostępne w systemie Safestar)
 • Klucz stacji: (dane dostępne w systemie Safestar)
 • Klucz GPRS: (dane dostępne w systemie Safestar)
 • Identyfikatory: 1-8 oraz Sys. (Identyfikator obiektu – unikalna, czterocyfrowa liczba, którą otrzymaliśmy w systemie Safestar)

UWAGA! Wartości do wpisania w pola Adres serwera, Port, Klucz stacji, Klucz GPRS znajdują się w osobnej instrukcji dostępnej pod adresem: https://app.safestar.pl/crm/manual-pdf/33

 • Kody Zdarzeń
 • Zakładka „Systemowe i pozostałe”
  • Sekcja „Transmisje testowe”
  • Stacja 1 > 1 godzin. 0 minut. (tylko sugestia)

Konfiguracja urządzenia Satel Perfecta (Satel Contact ID) #

UWAGA! Opis poświęcony jest komunikacji ze stacją monitorowania i nie zawiera konfiguracji centrali alarmowej. Pozostałe ustawienia i parametry można znaleźć w instrukcji producenta zamieszczonej na stronie https://support.satel.pl/

 • Aplikacja Satel PERFECTA Soft
 • Zakładka „FUNKCJE” „Monitorowanie”
 • Zaznaczyć „MONITOROWANIE” > [v]
 • Wybrać „Format monitorowania” > „CID – wszystkie kody”
 • Wpisać „Identyfikator centrali” > (Identyfikator urządzenia – unikalny dla każdego urządzenia podłączanego do systemy Safestar, czteroznakowy identyfikator, który tworzony jest w systemie Safestar przy dodawaniu nowego urządzenia (możliwe wykorzystanie znaków: 0-9 oraz A-F)
 • Wybrać „Format i protokół IP” > „SATEL” „TCP”
 • Wpisać „Adres stacji monitorującej” > (Zależny od Koncentratora Satel, konta klienta Safestar) (wybierając domenę należy pamiętać o uzupełnieniu adresu serwera DNS w urządzeniu)
 • Wybrać „Port” >  (Zależny od Koncentratora Satel, konta klienta Safestar)
 • Zaznaczyć „Priorytet monitorowania” > (w zależności z której karty SIM korzysta centrala)
 • Zaawansowane
  • Klucz stacji SATEL” (Zależny od Koncentratora Satel, konta klienta Safestar)
  • Klucz GPRS” (Zależny od Koncentratora Satel, konta klienta Safestar)
 • Ustawić „TRANSMISJA TESTOWA” > sugerowany czas 1 godzina.
 • Włączyć „Transmisja testowa niezależna od zdarzeń” > [v]

„WYBÓR ZDARZEŃ” bardzo istotną kwestią jest wybór zdarzeń, które centrala będzie wysyłała do centrum monitorowania i należy je zaznaczyć.


Dodawanie urządzenia Satel do systemu Safestar (Satel Contact ID) #

Dodanie urządzenia do konta #

Po poprawnej konfiguracji urządzenia należy dodać je do systemu Safestar. Formularz dodawania urządzenia dostępny jest poprzez:

 • zakładkę Konto → Urządzenia, a następnie w lewym menu Dodaj urządzenie,
 • zakładkę Konto → Konta, wybór konta, do którego ma być dodane urządzenie i kliknięcie opcji Dodaj urządzenie 

Formularz uzupełniamy odpowiednio:

 • Konto – konto, do którego będzie należało urządzenie,
 • Typ urządzenia → Satel (ETHM, SMET)
 • Identyfikator – identyfikator urządzenia zaprogramowany w nadajniku,
 • Nazwa – nasza dowolna nazwa pod jaką urządzenie widnieje w systemie
 • Koncentrator – dla urządzeń Satel wybieramy koncentrator SMET DMSI (.53)
 • Obiekt – Podpinamy urządzenie pod obiekt, podajemy w tym celu nazwę obiektu
 • Karta SIM – nie trzeba podawać, można powiązać wcześniej wprowadzoną kartę SIM z urządzeniem (pole opcjonalne)

Dodanie profilu sygnałów do urządzenia #

Wchodzimy następnie w Konto > Urządzenia i wybieramy nasze urządzenie, następnie  przypisujemy profil urządzenia aby sygnały nadawane przez urządzenie były opisane. W oknie ustawień Urządzenia (opis w punkcie Edycja i konfiguracja urządzenia) przechodzimy do zakładki Sygnały gdzie należy uzupełnić konfigurację o profil sygnałów przycisk „Przypisz profil”.

WAŻNA INFORMACJA! Dodawanie PROFILU szczegółowo opisane jest w osobnej instrukcji.

Weryfikacja poprawności konfiguracji #

Tak skonfigurowane urządzenie powinno nadawać sygnały gdy wejdziemy w zakładkę 'Ostatnie Rekordy’, która znajduje się w: Konto > Urządzenia > Wybieramy nasze urządzenie > Ostatnie Rekordy