fbpx

Edycja obiektu

Wstęp #

“Edycja obiektu” została podzielona na kilka części, w taki sposób żeby w każdej zakładce znalazły się informacje odpowiadające konkretnej grupie funkcjonalności systemu:

 • INFORMACJE
 • OSOBY
 • STREFY
 • OCHRONA FIZYCZNA
 • WIDEO
 • PLIKI
 • SŁOWNIKI
 • SERWIS

W edycję obiektu możemy wejść z listy obiektów (menu KONTO > OBIEKTY) lub z okna widoku obiektu w konsoli alarmowej poprzez kliknięcie ikony ołówka znajdującej się po prawej stronie nazwy obiektu.

Webinar – nowa edycja obiektu #

Zobacz nagranie z webiaru, na którym omawialiśmy nowy widok edycji obiektu.

Edycja danych obiektu #

Aby edytować dane obiektu należy kliknąć przycisk “Edycja danych obiektu”. W tym oknie znajdziemy podstawowe dane, takie jak:

 • NAZWA OBIEKTU     – (pomaga odnaleźć obiekt w systemie),
 • GRUPY          – (do których należy obiekt może być ich wiele),
 • IDENTYFIKATORY (unikalne numery identyfikujące obiekt),
 • ADRES OBIEKTU     – (fizyczna lokalizacja obiektu),
  • współrzędne geograficzne (zostaną automatycznie przypisane na podstawie wprowadzonego adresu, możliwe jest też ręczne oznaczenie obiekt na mapie i stamtąd zostaną skopiowanie współrzędnych),
 • OPIS LOKALIZACJI,
 • OPIS OBIEKTU,
 • MONITOROWANIE  – (Okres monitorowania. Jeżeli obiekt jest poza okresem monitorowania, sygnały z urządzeń nie będą widoczne w konsoli dla operatorów!), 
 • NUMERY TELEFONÓW      – (niespersonalizowane numery telefonów na obiekt).

Zakładka “INFORMACJE” #

W tej zakładce możemy ustawić podstawowe informacje dla obiektu, będą to:
opis obiektu, interwencje, grupy obiektów, urządzenia, procedury, harmonogramy do obiektu, dane dodatkowe – identyfikatory, nr umów itp. powiązane obiekty, informacje dodatkowe dla patrolu interwencyjnego oraz identyfikatory Safestar Go.

OPIS OBIEKTU #

W tym okienku wpisujemy opis obiektu. Opis pokazywany jest operatorowi na konsoli a także wyświetlany jest patrolowi interwencyjnemu w aplikacji Patrol. Edycji tego wpisu dokonujemy klikając ikonę ołówka w prawym górnym rogu.

INTERWENCJE DLA OBIEKTU #

W tej sekcji mamy możliwość przypisania do konkretnego obiektu patrolu interwencyjnego bądź grupy serwisowej. Mamy tutaj także pokazane interwencje i specjalistów przypisanych do grupy obiektów co jest nową funkcją w Safestar

Dla obiektu mamy możliwość wybrania domyślnej “grupy interwencyjnej” która będzie wyświetlana jako pierwsza, operatorowi podczas obsługi zdarzenia.

GRUPY #

W sekcji “GRUPA” wyświetlone są “Grupy Obiektów” do których obiekt jest przypisany. 

Z tego poziomu mamy możliwość dodania kolejnych “Grup Obiektów” do których będzie przypisany obiekt. (prawy górny róg okna; zielony plus)

Nowy widok “GRUPY” jest odpowiednikiem do poprzedniego wyglądu systemu z miejsca

“Edycja obiektu GRUPY” tak jak pokazano na zdjęciu poniżej.

DANE DODATKOWE #

W tej sekcji możemy uzupełnić informacje pokazywane operatorowi w konsoli o dane dodatkowe dla obiektu. Mogą to być na przykład dane personalne instalatora systemów, kody instalatora, czasy dojazdu grup interwencyjnych oraz identyfikator dla zewnętrznego systemu (na przykład systemu księgowego).

INFORMACJE DODATKOWE #

W informacjach dodatkowych możemy umieścić krótkie opisy, które mogą zostać wyświetlone w aplikacji PATROL2 dla grupy interwencyjnej lub serwisanta. Ewentualnie mogą one zostać wyróżnione na kolor czerwony w widoku obiektu z poziomu konsoli. Pokazywanie każdej z takich informacji możemy ograniczyć czasowo.

URZĄDZENIA #

W tej sekcji możemy przypisać urządzenia do obiektu. Z tego miejsca możemy także wejść w edycję konkretnego urządzenia lub usunąć je z obiektu (urządzenie zostaje usunięte z obiektu a nie z systemu). Urządzenia dodajemy plusem w prawym górnym rogu.

W poniższym oknie możemy wyszukać już istniejące urządzenie lub utworzyć nowe.

PROCEDURY #

W tej części widzimy procedury przypisane do obiektu bądź do grupy obiektów. Możemy także dodać nowe procedury do obiektu bądź do grupy obiektów, klikając na ikonę plusa w prawym górnym rogu.

Przy dodawaniu procedury do obiektu możemy wyszukać już istniejącą procedurę lub utworzyć nową.

HARMONOGRAMY #

W tej sekcji możemy przypisać harmonogramy do obiektu, a także możemy zobaczyć harmonogramy podpięte do grup obiektów, do których przypisany jest obiekt.
W aktualnej wersji zrezygnowano z podziału harmonogramów na harmonogramy przypisane do alertów, do zaplanowanych zadań czy do obchodów na rzecz jednego harmonogramu przypisanego do obiektu.

Dzięki takiemu podziałowi możemy używać tego samego harmonogramu wielokrotnie. Dla zachowania kompatybilności aktualnie używane harmonogramy są pokazywane w sekcji “pozostałe harmonogramy” i  jest możliwa ich edycja.

W obiekcie można wykorzystywać kilka harmonogramów.

Kalendarz do harmonogramów #

Została dodana opcja edycji własnych kalendarzy – na przykład niedziel niehandlowych oraz przypięcia takiego kalendarza do harmonogramu. Jeśli harmonogram napotka dzień użyty w takim kalendarzu zostanie on potraktowany jako świąteczny.

POWIĄZANE OBIEKTY #

Ta opcja ma na celu pokazanie operatorowi, obiektu który jest w jakiś sposób zależny od innego obiektu na przykład bankomat przy oddziale banku, biuro w biurowcu itp.

Safestar GO #

W tej sekcji możemy wygenerować identyfikatory dla użytkowników Safestar GO oraz ustawić opcję odwoływania alarmu.

Zakładka “OSOBY” #

W zakładce osoby mamy możliwość zobaczenia i dodawania osób kontaktowych dla obiektu. Widzimy też osoby kontaktowe przypisane do poszczególnych grup obiektów, do których przypisany jest też edytowany obiekt. Edycja osób przypisanych do grupy obiektów możliwa jest przy edycji grup.

Dodawanie osoby kontaktowej obiektu #

Przy dodawaniu nowej osoby mamy możliwość wyszukania osoby istniejącej już w systemie.

Pozwoli to na wielokrotne wykorzystywanie danych i ułatwi edycję na przykład przy zmianie telefonu osoby kontaktowej przypisanej do wielu obiektów.

Jeśli będziemy chcieli edytować taką osobę otrzymamy stosowny komunikat o tym, że jest ona przypisana do więcej niż jednego obiektu.

Możemy wpisać takie dane jak:

 • imię,
 • nazwisko,
 • numery telefonów do osób kontaktowych (dopuszczalne jest pisanie kilku numerów telefonów),
 • adres email,
 • funkcję.

W edycji możemy także zaznaczyć, że osoba będzie otrzymywać powiadomienia jeżeli do obiektu przypisane są alerty (osoba do powiadomienia w alertach).

Dla konkretnego obiektu możemy ustalić hasło oraz hasło pod przymusem, a także okres dostępności osoby (w przypadku czasowego przypisania do obiektu).

Zakładka “STREFY” #

W tej zakładce znalazła się możliwość dodawania poszczególnych stref dla obiektu. Możemy dodać także linie oraz użytkowników systemu alarmowego a także zostały tu przeniesione stany logiczne służące do np. pilnowania uzbrojenie systemu alarmowego.

Pojawiła się też nowa zakładka “AKCJE”.

Edycja i dodawanie stref #

Dodawanie nowej strefy:

W oknie STREFY SYSTEMU ALARMOWEGO jest możliwość utworzenia nowej strefy (prawy górny róg okna) zielona ikona plusa.

Edycja istniejącej Strefy:

W oknie STREFY SYSTEMU ALARMOWEGO jest możliwość edytowania istniejącej już strefy (prawa strona okna) szara ikona ołówka.

Okno dodawania lub edycji strefy:

Mamy możliwość wyboru: urządzenia; kodu strefy (Contact ID); nazwy strefy; wybrania sygnałów informujących o uzbrojeniu; wybrania sygnałów informujących o rozbrojeniu; wybrania wyjść sterujących uzbrojeniem i rozbrojeniem strefy/nadajnika, a także możliwość określenia czy stan strefy wpływa na stan widoku uzbrojenia całego obiektu (wykorzystywane w alertach, pokazywane na liście w aplikacji Safestar GO, w systemie w zakładce MAPA oraz KONTO > OBIEKTY.

STANY LOGICZNE #

W sekcji “STANY LOGICZNE” możemy przypisać stany z urządzeń bądź profili urządzeń.

W każdym stanie logicznym pojawiły się nowe opcje – aktualnie możliwe jest odświeżenie widoku stanu logicznego ostatnią zmianą dowolnej lub wybranej strefy.

AKCJE #

W sekcji “akcje” mamy możliwość przypisania konkretnych czynności do z góry ustalonej akcji. Przykładowo do akcji “Rozbrojenie” strefy możemy ustawiać kilka wyjść nadajników bądź rejestratorów. Wzorce akcji ustawiamy w menu KONTO > AKCJE.

Poniżej przykład:

Zakładka “OCHRONA FIZYCZNA” #

W tej zakładce mamy zgrupowane wszystkie opcje pozwalające na kontrolę pracy wartowników. Znajduje się tu definicja punktów, definicja tras obchodów dodawanie harmonogramu do trasy oraz definicja linii życia.

Zakładka “WIDEO” #

PREALARMY #

Okno umożliwia zmianę długości pobieranego nagrania z urządzenia (edycja, prawa strona okna, niebieska ikona trybik).

WIDEO #

W tej zakładce mamy możliwość przypisania sygnałów oraz linii alarmowych do poszczególnych kanałów wideo, włączenia pracy alarmu oraz opcji pokazywania kamery użytkownikom Safestar Go. W sekcji “Obchody wideo” mamy możliwość zdefiniowania konkretnych obchodów przypisanych dla danego obiektu.

OBCHODY WIDEO #

Przy dodawaniu nowego obchodu wideo mamy możliwość ustawienia następujących opcji:

 • Strefa – możemy uzależnić wykonywanie wideo obchodu od stanu uzbrojenia strefy,
 • Harmonogram – można przypiąć generowanie obchodu do konkretnego harmonogramu,
 • Typ zdarzenia – należy wybrać typ zdarzenia i priorytet z jakim ma pokazać się na konsoli.
 • Powtarzanie – jest to ustawienie powtarzania z elementem losowości,
 • Czas obserwacji kamer.

Dodatkowo możemy:

 • włączyć rozszerzony widok obchodu,
 • włączyć zapisywanie stopklatek dla każdej akcji zarówno po pozytywne jak i negatywne a weryfikacji obrazu z kamery oraz
 • podłączyć widok dla danego wideo obchodu.

Opcja “wymagaj sprawdzenia wszystkich kamer w obchodzie” służy do zablokowania możliwości wcześniejszego zakończenia obchodu w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

Zakładka “PLIKI” #

Zakładka pliki umożliwia dodanie do obiektu plików, które będą widoczne w konsoli.

Pliki zostały rozbudowane o typy takie jak:

 • Zdjęcie,
 • Mapa dojazdu,
 • Plan obiektu,
 • Protokół,
 • Karta obiektu,
 • Karta techniczna,
 • Inne.

Zakładka “SŁOWNIKI” #

W tej zakładce aktualnie znajdują się słowniki zakończenia zdarzeń przypisane do obiektu,  klienta oraz grup obiektów. Z tej opcji możemy skorzystać jedynie w przypadku definiowania indywidualnego słownika dla konkretnego obiektu.

Słownik dla grup obiektów edytujemy w zakładkach KONTO > GRUPY OBIEKTÓW > (Okno konkretnej Grupy) > SŁOWNIKI.

Zakładka “SERWIS” #

W zakładce serwis mamy możliwość przypięcia do obiektów konkretnych serwisantów. Widzimy też serwisantów przypiętych do konkretnych grup obiektów. Mamy możliwość informacyjnego przypisania wyposażenia dla konkretnego obiektu.

KONSERWACJE #

W sekcji “Konserwacje” mamy możliwość zdefiniowania częstotliwości konserwacji w danym obiekcie. Opcja ta służy do współpracy z modułem serwisowym.

ZAWIESZENIA #

Mamy także możliwość wprowadzenia zawieszenia obiektu. Do blokady możliwości zawieszenia obiektu służy kłódka znajdująca się w prawym górnym rogu sekcji. Zawieszenie twarde służy do blokady zawieszeń obiektu przez operatora w konsoli alarmowej.