fbpx

Moduł Serwisowy

Utworzenie Serwisanta #

Użytkownik, przed rozpoczęciem korzystania z Modułu Serwis, powinien utworzyć w systemie osobę serwisową (Serwisanta), która zostanie powiązana, w dalszych etapach konfiguracji systemu Safestar, z danymi serwisami. Aby to zrobić, należy wejść kolejno w: Moduł Konto → Interwencje, Specjaliści → Dodaj interwencję

Należy w tym miejscu uzupełnić pola:

 1. Konto – pod którym serwisant ma funkcjonować.
 2. Rodzaj interwencji – „Serwis techniczny”, aby system wiedział z jakimi funkcjami Modułu Serwisowego powiązać serwisanta.
 3. Nazwa interwencji – nazwa, pod którą w systemie widnieć będzie serwisant.
 4. Użytkownik – pole, którego uzupełnienie jest niezbędne, aby serwisant miał dostęp do Modułu Serwis

Po utworzeniu serwisanta, można przejść do Modułu Serwis.

Filtrowanie serwisów #

Moduł Serwis posiada dwa sposoby na filtrowanie serwisów.  

Formularz Filtry #

Na formuarzu Filtru można wyszukać utworzone serwisy, między innymi po nazwie serwisu, ulicy, mieście, dystansie, kodzie pocztowym, serwisancie, obiekcie, kliencie lub opisie usterki.

Filtr statusów serwisu #

Drugi sposób na filtrowanie serwisów to skorzystanie z filtrów statusu serwisu, znajdujących się nad listą serwisów, które użytkownik może dodatkowo skonfigurować w edycji konta:

Należy wybrać filtry, które interesują użytkownika (filtry można łączyć jak na obrazku – Pomoc, Problem, W Realizacji, Nowy. Są one filtrami połączonymi, co oznacza, że zostaną wyfiltrowane tylko te serwisy, które mają ustawione właśnie takie statusy). Po wybraniu filtrów, wystarczy nacisnąć Ustaw

Dodatkowe filtry statusu (statusy serwisu) użytkownik może skonfigurować w: Moduł Konto → Konta → Edycja Konta (ikona ołówka)→ Zakładka Serwis

Dodawanie Serwisu #

W celu utworzenia serwisu należy wybrać zakładkę Serwis i wybrać przycisk Dodaj Serwis:

Użytkownik zobaczy formularz dodawania serwisu, który dzieli się na pięć części:

 1. Dane Podstawowe – rejestrujący, kategoria, status, data zlecenia oraz data realizacji.
 2. Adres obiektu w serwisie – dane na temat lokalizacji obiektu oraz osób kontaktowych.
 3. Opis zlecenia – opis oraz rodzaj usługi, pola informacyjne.
 4. Dane firmy serwisowej – informacje na temat firmy serwisowej i jej lokalizacji.
 5. Wizyty – wymaga skonfigurowania zadania opisanego w punkcie 4; w tym miejscu definiujemy, kiedy serwis ma się odbyć.

Sekcja „Dane Podstawowe” #

W tym miejscu należy zdefiniować Kategorię i Status zlecenia, oraz datę zlecenia i planowanej realizacji.

Użytkownik może dodać swoje kategorie serwisu w zakładce Serwis, znajdującej się w edycji konta, analogicznie, jak  na obrazkach poniżej:

Sekcja „Adres obiektu w serwisie” #

Po wybraniu obiektu pola zostaną uzupełnione automatycznie danymi wprowadzonymi w obiekcie, pojawi się również możliwość wybrania osoby kontaktowej, przypisanej do wybranego obiektu.  Użytkownik ma do dyspozycji w tym miejscu przycisk funkcyjny Otwórz obsługę, po jego naciśnięciu pojawi się podgląd obiektu w Module Konsola:

Sekcja „Opis zlecenia” #

Kolejne pole to Opis zlecenia, po kliknięciu w pole opis, generuje się automatycznie informacja o tym, kto dodaje informacje (można usunąć automatycznie wygenerowaną wiadomość):  

Użytkownik może wybrać rodzaj usługi, w przypadku usługi płatnej, pojawią się  dodatkowe pola konfiguracyjne, takie, jak prezentowane na obrazku:

Sekcja „Dane firmy serwisowej” #

Wprowadzenie danych firmy serwisowej jest istotne dla kolejnego pola – Wizyty. Bez zdefiniowanej firmy serwisowej, użytkownik nie będzie miał możliwości zaplanowania wizyty dla niej:

WAŻNA INFORMACJA! Użytkownik musi również pamiętać, że w przypadku, gdyby chciał dodać w polu Wybierz firmę wcześniej utworzone konto dla serwisu, musi jeszcze wejść w edycję takiego konta i w zakładce Serwis wybrać opcję „Tak” dla pola Firma Serwisowa, a następnie wpisać, o które konto chodzi: Moduł Konto → Edycja konta → Zakładka Serwis

Sekcja „Wizyty” #

Po wybraniu przycisku dodaj wizytę, użytkownik zobaczy kolejny formularz, w którym będzie mógł określić początek i koniec prac serwisowych, zostawić notatki i opisać czynności do wykonania przez serwisanta:

Po utworzeniu i zapisaniu zmian, wizyta widoczna jest tak, jak na obrazku  poniżej:

Wystarczy teraz zapisać wszystkie wprowadzone zmiany w formularzu dodawania serwisu i od teraz serwis będzie widoczny w Module Serwis na liście serwisów oraz w Kalendarzu

Obsługa serwisu #

Serwisant (użytkownik), po zalogowaniu do systemu, będzie miał dostęp do wszystkich potrzebnych danych w module serwisowym z poziomu listy serwisów oraz w widoku Kalendarza.

Lista serwisów #

Zlecenia widoczne w kalendarzu. #

Serwisant, po wejściu w zaplanowany serwis (tutaj Demo DMSI, jak na obrazku powyżej), będzie mógł wybrać jedną z czterech opcji:

 • Otwórz zlecenie – spowoduje przejście do standardowego widoku serwisu(widok identyczny jak przy tworzeniu serwisu, lecz bez możliwości edycji niektórych danych).
 • Pokaż wizytę – przenosi do widoku podglądu wizyty (identyczny widok jak ten przy tworzeniu wizyty przy dodawaniu serwisu).
 • Odepnij serwisanta – usuwa zaplanowaną wizytę (zaplanowany serwis nie będzie miał przypiętego serwisanta).
 • Zmień datę – umożliwia zmianę daty wizyty.

Konserwacje #

Moduł serwisowy oferuje także możliwość ustawiania konserwacji, tzn. okresowo generowanych przez system serwisów, gdy wiadomo że serwis ma odbyć się np. raz w miesiącu. Jeżeli użytkownik chce skonfigurować konserwację, powinien wejść kolejno w: Moduł Konto → Obiekty → Edycja obiektu → Dane → Konserwacje

Gdy użytkownik dodał konserwacje, może zapisać zmiany. Od teraz w systemie będzie automatycznie generować się serwis dla serwisantów.

Obsługa z poziomu konsoli #

Moduł Serwisowy umożliwia również obsługę zleceń z poziomu konsoli. Można między innymi zgłaszać nowe zlecenia, bądź utworzyć zawieszenie, powiązane z istniejącym serwisem.

Zgłaszanie serwisu #

Po wejściu w obsługę zdarzenia użytkownik może zgłosić serwis przyciskiem Zgłoś Serwis:

W przypadku, gdy do obiektu został już dodany wcześniej serwis, system zapyta użytkownika o to czy chce on dodawać do niego kolejne zlecenia serwisowe:

W kolejnym kroku użytkownik zobaczy formularz dodawania zlecenia serwisowego, który można podzielić na cztery części:

Informacje o osobie zgłaszającej serwis

Adres obiektu w serwisie

Dane firmy serwisowej

Opis zlecenia

Po uzupełnieniu wszystkich pól wystarczy zapisać zmiany (dodać je do systemu) za pomocą przycisku Dodaj. Serwis będzie teraz widoczny w zakładce Serwis w widoku obsługi zdarzeń z konsoli:

Z tego widoku można za pomocą przycisków przy serwisie przejść do jego edycji lub wysłania serwisu:

Wysłanie serwisu #

W przypadku wysłania serwisu użytkownik zobaczy kolejny formularz, można w nim zaplanować daną wizytę z datą z przyszłości:

Gdy grupa serwisowa została wysłana do danego serwisu, użytkownik może rozwinąć listę serwisantów dla danego serwisu:

Zawieszanie obiektu #

Jeśli użytkownik chciałby zawiesić obiekt (w celu ignorowania sygnałów z niego w sytuacji, gdy ktoś musi wejść na obiekt, przy czym może wygenerować niepożądane sygnały), istnieje możliwość wejścia w zakładkę Zawieszenia w widoku obsługi alarmu i użycia przycisku Dodaj zawieszenie

W momencie, gdy użytkownik wybierze przycisk Dodaj zawieszenie, zobaczy standardowy formularz dodawania zawieszeń, rozszerzony o możliwość zaznaczenia pola „zawieszenie do serwisu”:

Po zaznaczeniu pola „zawieszenie do serwisu” przy obiekcie, użytkownik zobaczy listę serwisów. W przypadku dodania wizyty do serwisu, użytkownik może wybrać, dla którego serwisu utworzone jest zawieszenie obiektu. Po wprowadzeniu zawieszenia, użytkownik może je usunąć lub edytować ponownie: