fbpx

Xtralis Adpro > Konfiguracja urządzeń > Dodawanie w Safestar

Integracja #

Możliwości integracji #

FunkcjonalnośćiFT / iFT-EiFT Gateway
Wyświetlanie obrazu wideo na żywoTAKTAK
Pre-alarmy wideoTAKNIE
Sygnały alarmowe z: urządzenia, czujników, analitykiTAKTAK
Uzbrajanie / Rozbrajanie urządzeniaTAKTAK
AudioNIENIE
Sterowanie wyjściamiNIENIE

Wymagania ogólne #

 • Urządzenie Adpro Xtralis: model iFT/iFT-E/iFT-Gateway;
 • Internet ze stałym publicznym adresem IP
 • Otwarte porty dla urządzenia [telnet; rtsp] na publicznym adresie IP

Konfiguracja wysyłania sygnałów #

Konfiguracja portów telnet i rtsp w urządzeniu #

Domyślnie dostęp na porcie telnet do urządzenia jest wyłączony. Aby otworzyć port telnet w urządzeniu Adpro Xtralis należy uruchomić użytkownika „15 – Technician” zmieniając status: „Technician grant” na Enable [1] i zapisać zmiany [2]. Następnie uruchomić ponownie program AdproXO i zalogować się jako użytkownik „15” z hasłem „666777”

Następnie należy:

 • przejść do zakładki Ethernet/PPP, edytować port telnet [1],
 • przełączyć „Enable-(Technician)” na Yes [2],
 • edytować port rtsp [3]
 • zapisać zmiany [4] (zalecana jest zmiana numerów portów na wyższe!)

Konfiguracja Centrum Monitoringu w Adpro Xtralis #

W celu włączenia integracji Adpro Xtralis z systemem Safestar należy:

 • włączyć komunikację w aplikacji „ADPRO XO” w zakładce „CMS Alarm Transmission” aktywacja transmisji sygnałów [1],
 • nadać numer ID urządzeniu (unikalny czterocyfrowy  numer) [2],
 • zmienić jego nazwę (np. lokalizacja obiektu) [3].
 • uzupełnić adres IP [4] oraz port [5] koncentratora Xtralis Safestar.

UWAGA! Szczegółowe informacje o rodzajach identyfikatorów i koncentratorach, oraz dane potrzebne do poprawnego skonfigurowania nadajnika znajdują się w osobnej instrukcji dostępnej pod adresem: Safestar

 • Ustalić interwał wysyłania sygnału testowego z urządzenia [6]. Zapisać zmiany [7]

WAŻNA INFORMACJA! Koncentrator, adres IP i port tworzone są przez dział wsparcia technicznego Safestar przy dodawaniu pierwszego urządzenia Adpro Xtralis do konta.

Sygnały Alarmowe i Sterowanie #

Dodawane Adpro Xtralis jako nadajnika sygnałów #

W tym celu:

 • wybieramy z zakładki Konto [1] opcję Urządzenia [2].
 • z menu, które pojawi się po lewej stronie widoku należy wybrać opcję Dodaj urządzenie [3].

Użytkownik zostanie przeniesiony do formularza dodawania nowego urządzenia. W tym miejscu należy uzupełnić pola:

 • konto – domyślnie podstawia się konto aktualnie zalogowanego użytkownika [1]
 • typ urządzenia – z rozwijanej listy należy wybrać odpowiedni typ urządzenia „Xtralis FastTrace” [2]
 • identyfikator – czterocyfrowy indywidualny numer (przepisany z Adpro Xtralis) [3]
 • nazwa – dowolna nazwa urządzenia (pole nie jest wymagane) [4]
 • koncentrator – „Xtralis…” [5]
 • obiekt – w tym miejscu można też od razu powiązać nadajnik/urządzenie z monitorowanym obiektem, o ile taki został wcześniej dodany do systemu [6]

WAŻNA INFORMACJA! Dodawanie obiektu opisane jest w osobnej instrukcji

 • wybór karty SIM  (nie dotyczy urządzeń Adpro Xtralis) w tym miejscu można jednocześnie powiązać urządzenie z monitorowanym obiektem, o ile taki został wcześniej   dodany do systemu

WAŻNA INFORMACJA! Dodawanie Karty SIM opisane jest w osobnej instrukcji

 • zapisanie zmian i automatyczne przejście do zakładki Edycja urządzenia

Edycja i konfiguracja urządzenia Adpro Xtralis w Safestar #

Należy:

 • otworzyć zakładkę Konto [1]
 • następnie wybrać opcję Urządzenia [2].
 • w wyszukiwarce wpisać numer urządzenia Adpro Xtralis [3] i wcisnąć ENTER.
 • Urządzenie pojawi się na liście „Nadajniki i centrale alarmowe”. Aby je edytować należy kliknąć na jego opis [4].

Dodawanie profilu sygnałów do urządzenia #

W oknie ustawień Urządzenia (opis w punkcie Edycja i konfiguracja urządzenia) przechodzimy do zakładki Sygnały [1], gdzie należy uzupełnić konfigurację o profil sygnałów [2]. Należy wybrać profil Xtralis [3] (jeżeli nie istnieje na koncie, trzeba go utworzyć).

WAŻNA INFORMACJA! Dodawanie PROFILU opisane jest w osobnej instrukcji.

Następnie zatwierdzamy profil klikając Przypisz profil [4]. Jeżeli pojawi się tabela z przypisanymi sygnałami, proces przebiegł poprawnie [5].

Konfiguracja kontroli testów transmisji nadajnika #

W oknie ustawień Urządzenia (opis w punkcie Edycja i konfiguracja urządzenia) przechodzimy do zakładki Monitoring [1], gdzie należy kliknąć ikonę edycji dla opcji „kontrola komunikacji” [2].

W otwartym oknie należy wypełnić formularz podając:

 • dopuszczalny maksymalny czas braku sygnału z nadajnika
 • opis zdarzenia dla operatora konsoli
 • typ zdarzenia
 • priorytet
 • należy też zaznaczyć czy zdarzenie na konsoli ma być wygenerowane jednorazowo czy cyklicznie po każdorazowym upływie zdefiniowanego okresu

Konfiguracja sterowania urządzeniem (Uzbrajanie / Rozbrajanie) #

W oknie ustawień Urządzenia (opis w punkcie Edycja i konfiguracja urządzenia):

 • Przejść do zakładki Integracja [1]
 • Edytować dane dostępowe [2]
 • Wpisać publiczny adres IP [3]
 • Wpisać port telnet [4]
 • Login urządzenia Xtralis [5]
 • Hasło urządzenia Xtralis (Hasło musi składać się z 6 cyfr i nie może zawierać liter oraz znaków specjalnych!) [6]
 • Zatwierdzić wprowadzone dane [7]
 • Jeżeli pojawi się zielone pole z uzupełnionymi danymi proces przebiegł poprawnie [8]

Przechodzimy do zakładki Sterowanie [1]. Następnie należy odświeżyć stan integracji [2]. Jeżeli urządzenie prawidłowo nawiązało komunikację pojawi się pole z opisem sterowania systemowego [3]. Powinno się zmienić jego nazwę, będzie ona wyświetlana w obsłudze obiektu [4].

Nazwa przycisku sterującego uzbrojeniem i rozbrojeniem urządzenia Xtralis widoczna będzie w zakładce „WE/WY” w obsłudze obiektu z pozycji Konsoli[5]. Należy zapisać zmiany [6].

Kolejnym istotnym etapem jest przypisanie „sygnału uzbrojenia” oraz „sygnału rozbrojenia” w celu prawidłowego wyświetlania stanu urządzenia przez system Safestar.

Należy przejść do edycji obiektu, w którym zostało przypisane urządzenie Xtralis.

W tym celu należy w głównym panelu kliknąć w zakładkę Konto [1], następnie w kolumnie wybrać pole Obiekty [2], odnaleźć właściwy obiekt (wyszukiwarka w prawym górnym rogu) [3] oraz go edytować za pomocą przycisku edycij [4].

W edycji obiektu przechodzimy do zakładki Strefy, linie  [1]. W polu   należy wybrać urządzenie Xtralis przypisane do obiektu [2]. W nazwie umieszczamy opis, który będzie widoczny przy obsłudze obiektu [3]. Wybieramy rodzaj sygnału, który przychodzi z urządzenia Xtralis przy uzbrojeniu (E0008 – SYSTEM ARMED) [4] oraz przy rozbrojeniu (R0008 – SYSTEM ARMET -RESTORE) [5]. Ostatnim elementem jest przypisanie wyjścia sterującego uprzednio konfigurowanego w edycji urządzenia [6].

Obsługa sterowania urządzeniem (Uzbrajanie / Rozbrajanie) #

Uzbrajanie oraz rozbrajanie urządzenia Xtralis realizowana jest z pozycji obsługi obiektu w konsoli. Wybrać zakładkę Konsola [1], w wyszukiwarce obiektów wpisać nazwę obiektu i kliknąć na docelowy wynik wyszukiwania [2].

System przejdzie do okna obsługi obiektu. W zakładce Strefy [1] wyświetlony zostanie aktualny stan urządzenia [2]. W zakładce „WE/WY” [3], przyciski WŁ. | WYŁ. odpowiadają za przełączanie stanu urządzenia [4].

WIDEO #

Konfiguracja odbierania obrazu wideo (Safestar) #

Przechodzimy do zakładki Konto a następnie wybieramy Urządzenia Wideo.

Po lewej stronie pionowego menu wybieramy Dodaj nowe urządzenie.

W nowo otwartym oknie (Dodawanie urządzeń wideo)

 • Z listy wybieramy XTRALIS ADPRO
 • Zaznaczamy serwery wideo z którym ma łączyć się urządzenie .
 • Adres IP, [4] port telnet, [5] port rtsp, [6] login, [7] hasło; urządzenia Xtralis

[8] Przechodzimy do następnej zakładki

System sprawdza poprawność połączenia z urządzeniem [1], jeżeli test zostanie zakończony powodzeniem na ekranie pojawi się lista kamer. Następnie należy wprowadzić nazwę urządzenia po której będzie ono wyszukiwane w systemie [2] oraz przypisać je do obiektu [3].

Utworzenie widoku [4] będzie przydatne przy tworzeniu np. wideo obchodów. Należy zaznaczyć te kamery z których chcemy korzystać w systemie [5] opisać ich nazwy [6] oraz określić ilość klatek/s dla warstwy informacji nanoszonej na obraz z kamery [7], wartością domyślną dla urządzeń Xtralis jest 5 klatek/s. Następnie należy Zapisać ustawienia.

Parowanie sygnałów alarmowych z obrazem wideo #

System Safestar może pobierać nagranie z kamery w przypadku wystąpienia określonego zdarzenia alarmowego (np. naruszenia strefy z analityki wideo lub czujnika ruchu) Parowanie zdarzeń wykonuje się w oknie Edycji obiektu:

 • Zakładka Urządzenia wideo (zarządzanie ustawieniami prealarmów) [1]
 • Czas nagrania wideo w przypadku wystąpienia sygnału alarmowe [2]
 • Pobieranie nagrania z godziną ustawioną na urządzeniu lub w systemie safestar[4] Numer kamery (w systemie xtralis kamera 1 liczona jest od pozycji 0)! [3]
 • W tym oknie należy wybrać sygnały alarmowe które będą przypisane do obrazu z   kamery (dla przykładu sygnał naruszenia analityki perymetrycznej ADPRO z kamery 1  podłączonej do urządzenia nazywa się „E1048”) [5]
 • Zaznaczamy gdy nagrania mają być pobierane [6]
 • Jeżeli do obiektu przypisani są klienci z aktywną aplikacją Safestar GO można udostępnić im podgląd online z kamery. [7]