fbpx

Dodawanie nadajników GPRS

Konfiguracja urządzenia #

W urządzeniu należy wprowadzić adres IP i port serwera odbiorczego systemu Safestar. Dodatkowo należy zapamiętać wprowadzony identyfikator urządzenia – będzie on potrzebny do dodania urządzenia w systemie.

UWAGA! Szczegółowe informacje o rodzajach identyfikatorów i koncentratorach, oraz dane potrzebne do poprawnego skonfigurowania nadajnika znajdują się w osobnej instrukcji dostępnej pod adresem: Safestar

Dodanie urządzenia w Safestar #

Na przykładzie urządzeń typu EBS PX.

Po poprawnej konfiguracji urządzenia należy dodać je do systemu Safestar. Formularz dodawania urządzenia dostępny jest poprzez:

 • zakładkę Konto → Urządzenia, a następnie w lewym menu Dodaj urządzenie,
 • zakładkę Konto → Konta, wybór konta, do którego ma być dodane urządzenie i kliknięcie opcji Dodaj urządzenie

Formularz uzupełniamy odpowiednio:

 • Konto – konto, do którego będzie należało urządzenie,
 • Profil – w pierwszej kolejności należy wybrać Typ urządzeniaEBS PX, a następnie odpowiedni Profil urządzeniaEBS PX; po wybraniu profilu powinny zostać wczytane zdefiniowane sygnały,
 • Koncentrator – należy wybrać EBS OSM (XML),
 • Identyfikator – identyfikator urządzenia zaprogramowany w nadajniku,
 • Karta SIM – można powiązać wcześniej wprowadzoną kartę SIM z urządzeniem (pole opcjonalne)

W formularzu dodawania urządzenia istnieje możliwość edycji sygnałów w sekcji Konfiguracja sygnałów. Domyślna konfiguracja jest wczytywana z wybranego profilu. Sekcja podzielona jest na dwie części:

 • konfiguracja braku testów z urządzenia,
 • konfiguracja pozostałych sygnałów z urządzenia.

W części dot. sygnału braku testu, istnieje możliwość ustawienia:

 • okresu testów (w minutach),
 • nazwy zdarzenia braku testu,
 • rodzaju zdarzenia (alertu), jakie będzie generowane.

W chwili, gdy w zadanym czasie urządzenie nie wyśle do systemu żadnego sygnału, system wygeneruje zdarzenie o wprowadzonej nazwie i rodzaju (np. alarm).

W drugiej części konfiguracji sygnałów istnieje możliwość dodawania, edycji oraz usuwania sygnałów na poziomie urządzenia.

Po zakończeniu wprowadzania danych należy kliknąć przycisk Dodaj. Jeśli dane zostały wprowadzone poprawnie, na liście urządzeń powinno pojawić się wprowadzone urządzenie. W celu weryfikacji, czy urządzenie zaczęło poprawnie nadawać dane do systemu Safestar, należy wejść w podgląd danych urządzenia. Jeśli urządzenie zostało poprawnie skonfigurowane, na liście powinny być widoczne nowe sygnały (uwaga: co jakiś czas trzeba odświeżyć stronę).

Dodanie obiektu #

Kolejnym krokiem jest dodanie obiektu. W tym celu należy przejść do formularza dodawania obiektu. Formularz dostępny jest poprzez:

 • zakładkę Konto → Obiekty, a następnie w lewym menu Dodaj obiekt,
 • zakładkę Konto → Konta, wybór konta, do którego ma być dodane urządzenie i kliknięcie opcji Dodaj obiekt

Należy wybrać zakładkę Dane podstawowe (zakładka domyślna) i uzupełnić odpowiednio:

 • Konto – konto, do którego będzie należało urządzenie,
 • Nazwa obiektu,
 • Identyfikator obiektu – dodatkowy identyfikator obiektu (pole nieobowiązkowe),
 • Grupy obiektów – należy wybrać grupy, do których będzie należał obiekt (pole nieobowiązkowe),
 • Urządzenia – należy powiązać wcześniej wprowadzone urządzenie lub urządzenia z obiektem.